Pokaż wszystkie produkty typu:

Regulamin

REGULAMIN / OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Jett Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

Postanowienia Wstępne

  1.  Firma Jett Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Jett Studio) niniejszym dokumentem ustala Ogólne Warunki Współpracy (dalej: OWW) określające zasady i warunki składania zamówień przez Kontrahenta oraz ich realizacji przez Jett Studio.
  2. Kontrahentem na podstawie niniejszego OWW może być jedynie podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221c.
  3. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest jednoznaczne z akceptacją postanowień wynikających z OWW.
  4. Jakiekolwiek zmiany postanowień OWW wymagają dla swojej ważności uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony Jett Studio w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail).
  5. Jett Studio wyklucza możliwość dokonywania zmian OWW w formie ustnej.

 

 

 

§1

Zamówienia

 

1.   Kontrahent może dokonać zamówienia w formie pisemnej, za pośrednictwem strony internetowej www.jettstudio.pl, poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail (opiekuna handlowego w Jett Studio lub info@jettstudio.pl) lub osobiście w siedzibie Jett Studio.

2.   Dokonanie zamówienia za pośrednictwem wskazanej w ust.1 strony internetowej wymaga uprzedniej rejestracji przez Kontrahenta.

3.   Zamówienie uznaje się za złożone po potwierdzeniu przez Jett Studio jego przyjęcia do realizacji w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji w formie ustnej.

4.   Podczas rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w ust. 1, a także podczas dokonania pierwszego zamówienia Kontrahent jest zobowiązany dostarczyć na adres siedziby Jett Studio następujące dokumenty:

a)    odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno - prawną Kontrahenta, przy czym wskazane dokumenty mają być aktualne na co najmniej 3 miesiące przed złożeniem zamówienia bądź dokonaniem rejestracji;

b)    prawidłowo wypełniony i podpisany dokument „Informacje księgowe o firmie” do pobrania tutaj

5.   Kontrahent jest zobowiązany poinformować Jett Studio o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach wskazanych w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

6.   Osoba składająca zamówienie musi legitymować się upoważnieniem do działania w imieniu Kontrahenta, chyba że uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentów wskazanych w ust. 4. Oryginał upoważnienia należy dostarczyć na adres siedziby Jett Studio. („Upoważnienie do reprezentowania firmy” do pobrania tutaj).

7.   Jett Studio zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień do momentu uregulowania przez Kontrahenta wymagalnych zobowiązań.

 

 

§2

Termin realizacji

 

1.   Jett Studio rozpocznie realizację zamówienia z chwilą potwierdzenia jego przyjęcia zgodnie z §1 ust. 3 OWW, wskazując Kontrahentowi przewidywany termin realizacji.

2.   Podane przez Jett Studio terminy realizacji zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3.   Realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co należy rozumieć przeszkody o nadzwyczajnym charakterze, które nie były do przewidzenia w momencie złożenia zamówienia i którym Jett Studio nie mógł zapobiec.

4.   Jett Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień spowodowane przez działania lub zaniechania dostawców.

5.   Jett Studio zobowiązuje się niezwłocznie informować Kontrahentów zarówno o wystąpieniu zdarzeń wskazanych w ust. 2 i 3, jak i o ich ustąpieniu.

6.   Jett Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 i 3.

 

§3

Wynagrodzenie

 

1.   Wynagrodzenie należne Jett Studio jest ustalane każdorazowo w oparciu o rodzaj i zakres złożonego zamówienia.

2.   Ceny ustalane są w oparciu o rodzaj i zakres Zamówienia. Ceny są cenami ex works (Incoterms 2010) netto, EXW Warszawa, ul. Trakt Lubelski 414A lub EXW Magazyn dostawcy (magazyn znajdujący się na terenie Europy).

3.   Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT. Wynagrodzenie jest płatne w całości najpóźniej w momencie odbioru zamówienia. Inny termin płatności wymaga indywidualnych ustaleń, potwierdzonych przez Jett Studio w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość potwierdzania zmiany terminu płatności w formie ustnej.

4.   Kontrahent nie może dokonywać potrąceń wynagrodzenia należnego Jett Studio.

5.   Kontrahent ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej w Jett Studio. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy Kontrahentów o udokumentowanej historii współpracy z Jett Studio i nie zalegającym z płatnościami względem Jett Studio. Jett Studio zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji.

6.   W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Jett Studio zastrzega sobie prawo naliczenia maksymalnych odsetek za opóźnienie lub maksymalnych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

7.   W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Kontrahent zostanie obciążony wszelkimi kosztami windykacyjnymi, w tym kosztami związanymi z wynagrodzeniem należnym firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej.

8.   Jett Studio zastrzega sobie prawo własności zamówienia do czasu uiszczenia wynagrodzenia w pełnej wysokości.  

 

 

§4

Dostawa

 

1.   Zamawiający może odebrać zamówienie osobiście z magazynu Jett Studio znajdującego się w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 414A, po uprzednim potwierdzeniu terminu i godziny odbioru przez Jett Studio w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość potwierdzania terminu i godziny odbioru zamówienia w formie ustnej.

2.   Zamówienie może zostać dostarczone przez Jett Studio lub za pośrednictwem wybranego przez niego przewoźnika na adres wskazany przez Kontrahenta.

3.   Koszty dostawy i odbioru zamówienia pokrywa Kontrahent. Jett Studio przewiduje możliwość udzielenia rabatu polegającego na poniesieniu kosztów dostawy zamówienia na jeden adres wskazany przez Kontrahenta na terytorium Polski. O udzieleniu takiego rabatu, Jett Studio poinformuje Kontrahenta w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość udzielenia rabatu w formie ustnej.

4.   Kontrahent dokonuje wyboru sposobu odbioru towaru spośród wskazanych w ust. 1 lub 2, który to wybór Jett Studio potwierdza w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość potwierdzania sposobu odbioru zamówienia w formie ustnej.

5.   Jeżeli Kontrahent zwleka z wyborem sposobu odbioru zamówienia lub odmawia jego przyjęcia, Jett Studio ma prawo do oddania zamówienia w przechowanie na koszt i ryzyko Kontrahenta. Powyższe uprawnienie nie wyłącza prawa Jett Studio żądania zapłaty wynagrodzenia należnego za zamówienie.

6.   Jett Studio może dokonywać wydawania i dostawy towaru partiami. W takim przypadku Jett Studio może wystawiać fakturę VAT oddzielnie dla każdej partii.

7.   Jett Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie dostawy, w szczególności za zaginięcie lub uszkodzenie zamówienia.

8.   Jett Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, które nastąpiło z winy przewoźnika.

9.   Z dniem odbioru i wydania zamówienia, na Kontrahenta przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia oraz wszelkie obowiązki związane z jego posiadaniem.  

 

 

 

 

§5

Znakowanie towaru

 

1.   Kontrahent może zlecić Jett Studio usługę znakowania towaru w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Wykluczona jest możliwość zlecenia takiej usługi w formie ustnej.

2.   Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć plik z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr. , pdf., z podaniem kolorów według wzornika PANTONE . Tekst w plikach należy zamienić na krzywe. Dostarczenie pliku z grafiką w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z pracą grafika nad adaptacją grafiki.

3.   Kontrahent dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu kolorem w skali PANTONE , a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień (w zależności od podłoża i techniki znakowania).

4.   Jett Studio potwierdza przyjęcie do realizacji usługi znakowania towaru w formie dokumentowej (m. in. za pośrednictwem wiadomości e-mail). Wykluczona jest możliwość potwierdzenia przyjęcia takiej usługi w formie ustnej.

5.   Termin realizacji usługi określa Jett Studio po uprzedniej akceptacji wizualizacji przez Kontrahenta. Brak akceptacji poczytuje się za rezygnację z usługi.

6.   W przypadku rezygnacji z usługi, Kontrahent zwróci Jett Studio wszelkie koszty związane z rozpoczęciem realizacji zlecenia.

7.   W trakcie znakowania towaru lub w związku z wadami ukrytymi towaru pewna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. Jett Studio ma prawo dostarczyć 5% więcej lub mniej zamówionych przez Kontrahenta produktów z nadrukiem oraz uwzględnić to na fakturze. Jakiekolwiek koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Kontrahent. Kontrahent potwierdza że rozumie i akceptuje możliwość zaistnienia powyższej sytuacji. Jett Studio zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.

 

 

§6

Reklamacja

 

1.   W przypadku widocznej szkody na opakowaniu zawierającym zamówienie, Kontrahent jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym w obecności dostawcy lub sporządzenia protokołu uszkodzeń podpisanego przez dostawcę.

2.   Po odbiorze zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest zbadać stan oraz zgodność zamówienia. Wszelkie niezgodności i wady Kontrahent może zgłosić w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówienia. Niezgłoszenie niezgodności i wad poczytuje się za uznanie zgodności zamówienia z umową.

3.   Niezgodności i wady zamówienia należy zgłosić przed dokonaniem zmian w przedmiocie zamówienia. Zamówienie po przetworzeniu nie podlega reklamacji.

4.   Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza (formularz dostępny tutaj).

5.   Reklamacje nie będą uwzględnione jeśli szkody powstały wskutek nieprawidłowego użytkowania lub używania niezgodnie z przeznaczeniem.

6.   Jett Studio dołoży wszelkich starań aby rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zgłoszonego zgodnie z ust. 3.

7.   Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Kontrahenta do reklamowania całego zamówienia.

8.   W przypadku uwzględnienia reklamacji, Jett Studio naprawi lub wymieni reklamowane zamówienie na nowe. Sposób rozpatrzenia reklamacji należy do Jett Studio.

9.  Jett Studio ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem realizacji umowy do wysokości zapłaconej ceny netto danego zamówienia. Jett Studio nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody oraz za utracone korzyści.

 

 

§7

Rezygnacja z zamówienia

 

1.   Zamówienie może zostać zwrócone Jett Studio na podstawie zasad przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2.   Zwrot zamówienia wymaga każdorazowej zgody Jett Studio wyrażonej w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość wyrażenia takiej zgody w formie ustnej.

3.   Zwrot następuje na koszt i ryzyko Kontrahenta.  

4.   Jett Studio wskaże termin i miejsce, gdzie Kontrahent ma dostarczyć zwracane zamówienie. Wskazanie terminu i miejsca nastąpi w formie dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jett Studio wyklucza możliwość wskazania takich informacji w formie ustnej.

5.   Jett Studio może wyrazić zgodę na zwrot zamówienia tylko jeśli zamówienie obejmuje produkty z aktualnego katalogu Jett Studio.

6.   Kontrahent może złożyć zapytanie o możliwość zwrotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia, jeśli zamówienie i opakowanie są nienaruszone, nieużywane i nie zostały poddane modyfikacjom.

7.   Złożenie zapytania o możliwość zwrotu powinno nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zwrotu (wzór Formularza zwrotu można pobrać tutaj).

8.   W przypadku zwrotu towaru zatwierdzonego uprzednio przez Jett Studio, Kontrahent będzie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 15% wartości netto zwracanego zamówienia.

9.   W przypadku gdy Kontrahent rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Jett Studio w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

10.  W przypadku, gdy rezygnacja dotyczy zamówienia produkowanego i importowanego na zlecenie Kontrahenta, Kontrahent jest obowiązany dodatkowo zapłacić na rzecz Jett Studio karę umowną w wysokości określonej poniżej:

 

Zawiadomienie o rezygnacji z zamówienia odebrane przez JettStudio:

Wysokość kary umownej:

Więcej niż 40 dni przed wysyłką

40% ceny fakturowanej

21 - 39 dni przed wysyłką

60% ceny fakturowanej

Mniej niż 20 dni przed wysyłką

80% ceny fakturowanej

 

 

 

§8

Zgodność zamówienia

 

1.   Zamówienie może różnić się od ustaleń dotyczących jego właściwości, w szczególności ustaleń dotyczących wagi, rozmiaru, liczby, ilości, koloru, stężenia, składu, gęstości.

2.   Dopuszczalna ilość różnic, o których mowa w ust. 1, wynosi 3% względem całego zamówienia.

3.   Próbki i modele przedstawiane przez Jett Studio mają jedynie przykładowy charakter. Nie jest dopuszczalne opieranie roszczeń na podstawie ilustracji i sformułowań zawartych w katalogach i innych materiałach reklamowych/promocyjnych Jett Studio.

 

§9

Gwarancja

 

1.   Jett Studio udziela gwarancji jakości na zamówienia na okres 12 miesięcy od dnia odbioru każdej partii zamówienia.

2.   Jakość zamówień jest zgodna z normami poziomu inspekcji : : AQL Level II - Major 2.5 Minor 4.0.

3.   W ramach gwarancji Jett Studio zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w zamówieniu w terminie możliwie najszybszym od dnia otrzymania zawiadomienia o istnieniu wady.

4.   Zawiadomienie o istnieniu wady Kontrahent składa w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady.

5.   Brak zawiadomienia o istnieniu wady we wskazanym wyżej terminie powoduje utratę roszczeń wynikających z gwarancji.

6.   Wybór sposobu usunięcia wady (naprawa, wymiana wadliwego elementu) będzie przysługiwał Jett Studio.

7.   Gwarancja nie obejmuje wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

 

 

 

 

§10

Prawa autorskie

 

1.   Kontrahent przekazuje Jett Studio materiały, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz prawa ochronne wynikające z prawa własności przemysłowej.

2.   Jett Studio nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw wskazanych w ust. 1. W takim przypadku Kontrahent zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich skierowanych do Jett Studio.

 

 

 

 

§11

Postanowienia końcowe

 

1.   Niniejsze OWW podlegają prawu polskiemu.

2.   W sprawach nieuregulowanych należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3.   Wszelkie spory wynikające z OWW będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Jett Studio.

4.   O każdorazowej zmianie OWW Jett Studio będzie informować za pośrednictwem strony internetowej www.jettstudio.pl oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli Kontrahent nie wyraża zgody na zaproponowane w OWW zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpływu do siedziby Jett Studio) lub elektronicznie na adres info@jettstudio.pl sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty otrzymania informacji o proponowanych zmianach w formie wiadomości e-mail. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Kontrahenta oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści OWW.

 

 

 

 

Warszawa 2017-09-05